Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: http://ltgruppen.dk.

LT Gruppen

Roskildevej 18, 4622 Havdrup.

Persondata

Da LT Gruppen behandler personligt data, har vi udviklet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, idet vi tager din databeskyttelse alvorligt. Denne oversigt fortæller, hvordan LT Gruppen behandler din data.

Behandling af persondata

Persondata er enhver oplysning om dig eller oplysning, der kan henføres til dig. Vi indsamler eller kan indsamle, og vi behandler eller kan behandle følgende typer persondata om dig:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail, tlf.nr. m.v.
 • Fuldt CV.
 • Forkortet CV – denne oplister blot kompetencer og/eller uddannelse.
 • Alder.
 • Anciennitet.
 • Lønoplysninger.
 • CPR-nr.
 • Bankoplysninger.
 • Ansøgning.
 • Personlighedsprofil.
 • Straffeattest.
 • Pas.
 • Registreringsnummer.
 • Kørekort.
 • Kørselsregistrering.
 • Medarbejdernummer.
 • GPS-oplysning for køretøj og maskiner.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til følgende formål:

 • Ansættelse.
 • Arbejdsforløb og personaleadministration.
 • Medarbejder- og kompetenceudvikling.
 • Ophør af ansættelse.

Vi behandler kun nødvendige persondata

LT Gruppen indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan f.eks. være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller anden retlig forpligtelse. Det kan være ansættelse, udbetaling af løn eller kompetenceudvikling.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data vi skal indsamle og opbevarer som del i vores personaleadministration

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi bestræber os løbende på at sikre, at de persondata vi behandler om dig, er korrekte, retvisende og opdaterede, da vores personaleadministration kan være afhængig af, at dine data er netop det. Derfor beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan anvende kontaktoplysninger til LT Gruppen sidst i brevet.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi opbevarer dine persondata, så længe du er ansat hos os. Dog vil visse oplysninger blive gemt i op til 30 år efter ansættelsens ophør grundet forsikringsmæssige årsager. Det sker eks. ved anmeldelse af en erhvervsskade efter endt ansættelse. LT Gruppen skal i det tilfælde kunne dokumentere, hvor længe og i hvilken funktion en medarbejder har været ansat.

Vores lovhjemmel til at behandle dine personoplysninger

Databeskyttelsesforordningen giver lovhjemmel til at behandle personoplysninger. Artikel 6, litra b og c omhandler opfyldelse af kontrakt og dataansvarliges overholdelse af retlig pligt, og det er primært denne artikel, der ligger til lovmæssig grund ved udformning af ansættelseskontrakt og opfyldelse af denne.

Vi videregiver udelukkende dine persondata i det omfang, der er nødvendigt for at administrere dit ansættelsesforhold og for at kunne udføre vores virksomhed. Det kan eks. være ved lønregulering, hvor dine persondata kan videregives til andre underafdelinger af LT Gruppen.

I visse tilfælde kan dit navn videregives til leverandører, samarbejdspartnere eller kunder. Det kan eks. være ved tilbudsgivning eller korrekt fakturering.

I forbindelse med daglig drift og personaleadministration kan LT Gruppen grundet retlige forpligtelser o.l. ligeledes videregive persondata til anden part. Det kan være pensionsselskaber, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved arbejdsulykker, SKAT eller andre offentlige myndigheder i forbindelse med revision eller juridisk bistand.

Ved videregivelse af dine persondata til tredjepart vil dette kun ske efter LT Gruppens instruktioner og ved opfyldelse af sikkerhed og fortrolighed efter gældende lovgivning. LT Gruppen fører tilsyn med tredjeparts behandling af dine persondata.

Derudover kan LT Gruppen i forbindelse med drift af virksomheden videregive visse af dine persondata til kunder, hvis denne måtte kræve det. Det er eks. et forkortet CV, kursusbeviser eller andet, der kan dokumentere den enkelte medarbejders kvalifikationer i forhold til opgaver ved eks. tilbud, udbud eller licitation.

Vi bestræber så vidt muligt at begrænse videregivelse af dine persondata og gør det udelukkende i de førnævnte tilfælde.

Sikkerhed

Med udgangspunkt i ovenstående gennemgang af informationssikkerhed omkring dine persondata har LT Gruppen formuleret interne regler, der indeholder instruktioner og foranstaltninger vedrørende beskyttelse af dine persondata mod disses ødelæggelse eller at de går tabt, ændringer, uautoriseret offentliggørelse og mod uvedkommendes adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad de anvendes til. Du kan derfor til enhver tid henvende dig til din nærmeste leder, skulle du ønske at gøre brug af disse rettigheder. Ellers henviser vi til kontaktoplysningerne nederst i brevet.

Derudover har du ret til at få rettet dine persondata, skulle disse vise sig at være unøjagtige, ukorrekte eller ufuldstændige. En sådan anmodning skal ligeledes fremlægges din nærmeste leder eller via kontaktoplysningerne, og ved bekræftelse af, at betingelserne er opfyldt for en korrektur, gennemfører LT Gruppen, eller en underafdeling af denne, ændringen/-erne hurtigst muligt.

Indsigelse mod behandling af persondata

Du har som medarbejder ret til at gøre indsigelse mod LT Gruppens behandling af dine persondata. Det gøres ligeledes ved henvendelse til din nærmeste leder eller via kontaktoplysningerne, hvor du præsenterer din indsigelse. Viser denne sig at være berettiget, vil LT Gruppen ophøre med den pågældende behandling af dine persondata og tilpasse behandlingen efter gældende lovgivning.

Du kan ligeledes anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine persondata. Det kan eks. gøres, hvis:

 • Du mener, vores behandling af dine persondata er ulovlig, men ikke ønsker en sletning, mens du vurderer, om du vil indgive klage.
 • Vi ikke længere har brug for dine persondata, men beholder dem for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav. Det kan eks. være ved fyring eller opsigelse.
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine persondata, og indtil vi kan vurdere, om vores interesser i behandlingen vejer tungere.

Hvis du har anmodet om en begrænsning af behandlingen af dine persondata, vil vi kun opbevare og behandle disse oplysninger med dit samtykke eller forsvare eller fastslå et retskrav eller for at beskytte andre fysiske personer eller vigtige samfundsinteresser

Klageret

Udover ret til indsigelse, har du ret til at klage over LT Gruppens behandling af dine persondata. Dette kan ske ved at kontakte Datatilsynet direkte, hvis ikke behandlingen er i overensstemmelse med Persondataforordningen. Det anbefales dog, at du i første omgang kontakter din nærmeste leder eller firmaets ledelse for at udbedre situationen.

Kontaktoplysninger

LT Gruppen

Roskildevej 18, 4622 Havdrup

Tlf.: 46 40 07 30

www.lttotalentreprise.dk

info@lttotalenstreprise.dk